Bản tin Chuyển động 24h – Hệ thống thang cơ thoát hiểm đầu tiên tại Việt Nam